English 
Zsolnay 1900

Zsolnay 1900

Zsolnay vaas afgebeeld op pagina 112 vanhet Schiffer boek; Zsolnay ceramics. goed gelukte Eosin glazuren

 • Zsolnay 1900

  Zsolnay 1900

  Zsolnay vaas afgebeeld op pagina 112 vanhet Schiffer boek; Zsolnay ceramics. goed gelukte Eosin glazuren

 • Zsolnay 1900

  Zsolnay 1900

  Zsolnay vaas afgebeeld op pagina 112 vanhet Schiffer boek; Zsolnay ceramics. goed gelukte Eosin glazuren

 • Zsolnay 1900

  Zsolnay 1900

  Zsolnay vaas afgebeeld op pagina 112 vanhet Schiffer boek; Zsolnay ceramics. goed gelukte Eosin glazuren

 • Zsolnay 1900

  Zsolnay 1900

  Zsolnay vaas afgebeeld op pagina 112 vanhet Schiffer boek; Zsolnay ceramics. goed gelukte Eosin glazuren

 • Zsolnay 1900

  Zsolnay 1900

  Zsolnay vaas afgebeeld op pagina 112 vanhet Schiffer boek; Zsolnay ceramics. goed gelukte Eosin glazuren

 • Zsolnay 1900

  Zsolnay 1900

  Zsolnay vaas afgebeeld op pagina 112 vanhet Schiffer boek; Zsolnay ceramics. goed gelukte Eosin glazuren